KLASA: 960-03/19-01/01

URBROJ: 2123/01-02-19-3
Garešnica, 21. ožujka 2019.godine

Na temelju članka 50. Statuta Grada Garešnica (Službeni glasnik Grada Garešnice, broj 1/18)
gradonačelnik Grada Garešnice, 21. ožujka 2019. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA IZRADU LOGOTIPA CENTRA ZA POSJETITELJE U OKVIRU

PROJEKTA „ZELENI VRTOVI POILOVLJA“

Projekt pod nazivom „Zeleni vrtovi Poilovlja“ ostvario je pravo na dodjelu bespovratnih
sredstava sukladno projektnoj prijavi na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje
održivog razvoja prirodne baštine“ odnosno temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava (kodni broj: KK.06.1.2.02.0015) koji je 16. srpnja 2018. potpisan s Ministarstvom
regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i
ugovaranje programa i projekata Europske unije. Projekt se financira sredstvima iz Europskog
fonda za regionalni razvoj Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
Projekt provodi Grad Garešnica sa projektnim partnerima Turistička zajednica Sjeverna
Moslavina i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko
bilogorske županije.
U okviru projekta „Zeleni vrtovi Poilovlja“ planirana je adaptacija i prenamjena postojećeg
objekta na k.č.br. 1823 k.o. Garešnica, koji je nekad bio u funkciji kina, u Centar za
posjetitelje namijenjen lokalnom stanovništvu i posjetiteljima prirodnom zaštićenom području
NATURA 2000, odnosno zaštićenom području staništa ptica, riba i bilja – područje Poilovlja
Grada Garešnice.
Namjena objekta: prijem i evidencija posjetitelja; održavanje raznih edukativnih i
informativnih prezentacija za posjetitelje, lokalno stanovništvo i djecu; stalna postava slika
zaštićenih vrsta biljnog i životinjskog svijeta; suvenirnica tematski vezana za Poilovlje i
područje Nature 2000.

Na temelju donijete odluke gradonačelnika Grada Garešnice, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za izradu logotipa Centra za posjetitelje

PODACI O NARUČITELJU

Grad Garešnica
Vladimira Nazora 20A
43280 Garešnica
MB: 02555000
OIB: 58382750026
Tel: 043/675-930
https://garesnica.eu/

PREDMET I SVRHA JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovog Javnog natječaja je izrada logotipa Centra za posjetitelje sa svrhom upotrebe
na svim on line i off line promidžbenim materijalima (plakati, letci, brošure, monografije,
internetska stranica i ostalo).

OPĆI UVJETI JAVNOG NATJEČAJA

Javni natječaj upućuje se svim kreativnim fizičkim osobama sa prebivalištem na području
Grada Garešnica. Svaka fizička osoba može prijaviti više od jednog prijedloga idejnog
rješenja logotipa Centra za posjetitelje.

SADRŽAJ PRIJAVE JAVNOG NATJEČAJA

Prijava mora sadržavati:
 popunjenu i potpisanu prijavu s podacima ponuditelja – obrazac A,
 popunjenu i potpisanu izjavu o autorstvu dostavljenog rješenja (izrada logotipa Centra
za posjetitelje) -obrazac B,
 prijedlog dostavljenog rješenja ispisan na A4 ili A3 formatu
Sve prijave koje neće sadržavati traženu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje.
Nakon donošenja odluke o odabiru, izvršitelj mora logotip dostaviti u vektorskom
formatu.

SMJERNICE ZA IZRADU LOGOTIPA CENTRA ZA POSJETITELJE

S ciljem ujednačavanja prijavljenih rješenja, prijaviteljima se daju sljedeće smjernice za
izradu prijedloga rješenja logotipa Centa za posjetitelje:
a) da prijedlog rješenja svojom veličinom i mogućnostima omogućuje izvedbu logotipa u
razne svrhe;
b) dopušteno je korištenje svih elemenata i boja u koliko je konačan rezultat skladan i
daje dojam prirode/prirodnog
c) da je prijedlog rješenja kreativan, jedinstven i jednostavan te da prati suvremene
trendove u dizajnu.
U slučaju dodatnih pitanja, obratiti se putem elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s
naznakom predmeta „ Javni natječaj – logotip Centra za posjetitelje“.

ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici najkasnije do 10. svibnja 2019. godine do 12:00 sati
preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu naručitelja:
Grad Garešnica
Vladimira Nazora 20A
43280 Garešnica
s naznakom: „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA ODABIR LOGOTIPA CENTRA ZA
POSJETITELJE“
Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

PROVEDBA JAVNOG NATJEČAJA ZA ODABIR LOGOTIPA

Postupak provedbe Javnog natječaja za odabir logotipa provodit će Povjerenstvo za ocjenu
rješenja logotipa Centra za posjetitelje (dalje u tekstu: Povjerenstvo) kojeg će osnovati
gradonačelnik Grada Garešnica.
Povjerenstvo većinom glasova donijet će odluku o najprihvatljivijem rješenju za odabir
logotipa Centra za posjetitelje.
Obavijest o odabiru bit će javno objavljena na službenim internetskim stranicama Grada
Garešnice https://garesnica.eu/
Na odluku o odabiru logotipa Centra za posjetitelje prijavitelji nemaju pravo prigovora.

NAGRADA

Odabranom prijavitelju Javnog natječaja dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu 5.000,00
kuna.
Sve buduće troškove vezane za izradu logotipa za primjenu na on line i off line promidžbenim
materijalima snosi Grad Garešnica.

ZAVRŠNE ODREDBE

Grad Garešnica zadržava pravo ne prihvatiti nijednu od pristiglih prijava i bez posebnog
obrazloženja prijaviteljima poništiti Javni natječaj.
Grad Garešnica nije dužan nadoknaditi nikakve troškove prijaviteljima, pa ni u slučaju
poništenja Javnog natječaja.

Kontakt osoba:
Anja Kostanjšek
Tel: 0913289570
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
-------------------------------------------------
JAVNI NATJEČAJ LOGOTIP - PDF

OBRAZAC A - LINK

OBRAZAC B - LINK


-------------------------------------------------