Poziv kandidatima na natječaju za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za financije Grada Garešnica

  • Published in VIJESTI

Na temelju odredbe članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja dana  17. studenoga 2014. godine objavljuje

Poziv za obavljanje prethodne provjere znanja i sposobnosti

 

Pisano testiranje kandidata za pročelnika Upravnog odjela za financije Grada Garešnica obavit će se u ponedjeljak 24. studenoga 2014. godine u vijećnici Grada Garešnice od 10.00 sati, a potom će se obaviti intervju.

Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a to su:

1. Josip Bilandžija,

2. Mario Pavlović.

 

Postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se putem pisanog testiranja i intervjua. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavijestit će se o tome pisanim putem. Samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete moći će pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri povukao prijavu na natječaj. 

 

1. Pisano testiranje obuhvaća:

1.1  Provjeru znanja u području poznavanja rada na računalu

Za pisanu provjeru poznavanja rada na računalu potrebno je osnovno poznavanje rada na računalu, poznavanje korištenja programa Word i Excel, Interneta, elektroničke pošte. 

2.1 Provjeru znanja o poznavanju pravnih propisa

Za pisanu provjeru poznavanja pravnih propisa potrebno je pripremiti:

Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine» br. 47/09), cijeli tekst,

Zakon o proračunu («Narodne novine» br. 87/08 i 136/12) , cijeli tekst,

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 6/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske , 73/08 i 25/12) , cijeli tekst,

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine«, broj 139/10 i 19/14) , cijeli tekst,

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 32/11), , cijeli tekst,

Statut Grada Garešnice (Službeni glasnik Grada Garešnice broj 2/13), cijeli tekst.

Literaturu koja se odnosi na gradske propise možete pronaći na web stranici Grada Garešnice, a zakonske propise možete pronaći na službenim stranicama Narodnih novina.

 

2. Intervju obuhvaća:

2.1  Provjeru socijalnih vještina (komunikacijskih i interpersonalnih) i osobnih kvaliteta relevantnih za posao,

2.2  Provjeru motivacije.

Za svaki dio pisane provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela na pisanom testiranju.

 

3. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Pisano testiranje

Pisano testiranje obavit će se na način da će kandidati istovremeno pisati pred Povjerenstvom za provedbu natječaja pisani test s 20 pitanja, a test će se pisati 45 minuta. Test se rješava zaokruživanjem slova ispred točnog odgovora penkalom plave boje. Samo je jedan točan odgovor na svako pitanje.

Pisano testiranje se boduje od 1 do 10 bodova, i to:

- za 6 točnih odgovora - 1 bod,

- za 7 točnih odgovora - 2 boda,

- za 8 točnih odgovora - 3 boda,

- za 9 točnih odgovora - 4 boda,

- za 10 točnih odgovora - 5 bodova,

- za 11-12 točnih odgovora - 6 bodova,

- za 13-14 točnih odgovora - 7 bodova,

- za 15-16 točnih odgovora - 8 bodova,

- za 17-18 točnih odgovora - 9 bodova,

- za 19-20 točnih odgovora - 10 bodova.

 

O rezultatima pisanog testiranja, svaki kandidat će biti posebno obaviješten.

---------------------------------------------------------------------------------------

PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja, kao i obavijest u kojem vremenu ih treba odgovoriti.

3. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova; smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako ostvare najmanje 50% na svakom pojedinom testu.

4. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

5. Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

INTERVJU

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja na testiranju (1. dio - pravni propisi i 2. dio - rad na računalu).

Intervju se provodi osobnim razgovorom Povjerenstva za provedbu natječaja sa svakim pojedinim kandidatom koji je ostvario najmanje 50% ukupnog broja bodova, tj. najmanje 5 bodova na pisanom testiranju iz pravnih propisa i najmanje 5 bodova na testiranju znanja o radu na računalu.

Svaki intervju se boduje bodovima od 1 do 10, na način da svaki član povjerenstva boduje kandidata, od 1 do 10, te se zbroj njihovih bodova dijeli s brojem članova povjerenstva, pa dobiveni iznos čini (prosjek) bodovne ocjene (na dvije decimale). Ukoliko je prosjek bodovne ocjene 0,50 ili prelazi 0,50 onda se broj dodijeljenih bodova zaokružuje na veći broj (npr. 6,50 ili 6,55 zaokružuje na 7 bodova), a ukoliko je manji od 0,50 onda se dodijeljeni bodovi zaokružuju na manji broj (npr. 6,49 zaokružuje se na 6 bodova).

Na intervju se kandidati poglavito ispituju o dosadašnjem radnom iskustvu i razlozima prijave na ovaj natječaj, te se provjeravaju podaci iz životopisa.

 

RANG LISTA

Nakon provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te podnosi pročelniku izvješće o provedenom postupku, zajedno s utvrđenom rang-listom kandidata.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

GRAD GAREŠNICA

  • Vladimira Nazora 20A
  • 43280 Garešnica
  • MB: 02555000
  • OIB: 58382750026
  • IBAN: HR5824020061811900008

 

INFO KONTAKTI

  • Tel: 043 675 930
  • Faks: 043 531 568
  • E-mail: grad@garesnica.hr
  • E-mail: gradonacelnik@garesnica.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kako do nas