GRAD GAREŠNICA SE SLUŽBENO UKLJUČIO U AKCIJU „GRAD GAREŠNICA – PRIJATELJ DJECE“

 • Published in VIJESTI

Temeljem Odluke Gradonačelnika donesene 12. travnja 2019. godine, Grad Garešnica se službeno uključio u akciju „Gradovi-Općine – prijatelj djece“.

Ovom Odlukom Grad Garešnica se opredjeljuje za provođenje aktivnosti, uz suradnju lokalnih tijela, ustanova, udruga, pojedinaca, medija, odraslih i djece, vezanih za uključenje u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece.

 

Aktivnosti usmjerene na stjecanje počasnog naziva „Grad Garešnica - prijatelj djece“ temeljit će se na sljedećim dokumentima:

1. Konvenciji o pravima djeteta UN-a koja sadrži četiri opća načela:

 • djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju „neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom porijeklu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegova roditelja ili zakonskog skrbnika“

 • djeca imaju pravo na životni razvoj u svim vidovima života uključujući fizički, emotivni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni

 • pri donošenju svih odluka ili izvršenja postupaka koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu,

 • najvažnija mora biti dobrobit djeteta. To se odnosi kako na odluke koje donose vladina, upravna ili

 • zakonodavna tijela, tako i na odluke koje donosi obitelj

 • djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir.

 

2. Nacionalnoj strategiji za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. čiji su strateški ciljevi:

 • osiguravanje usluga i sustava prilagođenih djeci

 • eliminacija svih oblika nasilja nad djecom

 • osiguravanja prava djece u ranjivim situacijama

 • osiguranje aktivnog sudjelovanja djece.

 

3. Europskoj povelji o sudjelovanju mladih u životu općina i regija Vijeća Europe koja je načelima međusobnog uvažavanja i partnerstva, putokaz lokalnoj samoupravi i upravi, kao i mladima kako ostvariti aktivno sudjelovanje što većeg broja djece i mladih u životu svojih gradova, posebice u procesima odlučivanja o pitanjima koje utječu na kvalitetu njihovog života.

 

 

 

Cilj akcije Gradovi i općine – prijatelji djece ostvaruje se na četiri međuovisna načina:

1. Poticanje svih sudionika na udruženo i koordinirano djelovanje radi osiguranja uvjeta za kvalitetan život djece u našem gradu

2. Evidentiranje postignutih rezultata

3. Medijsko praćenje dometa akcije

4. Dodjela javnog priznanja za ispunjenje zahtjeva akcije u obliku počasnog naziva Grad Garešnica – prijatelj djece.

 

Grad Garešnica- prijatelj djece - Objava -link 

GRAD GAREŠNICA

 • Vladimira Nazora 20A
 • 43280 Garešnica
 • MB: 02555000
 • OIB: 58382750026
 • IBAN: HR5824020061811900008

 

INFO KONTAKTI

 • Tel: 043 675 930
 • Faks: 043 531 568
 • E-mail: grad@garesnica.hr
 • E-mail: gradonacelnik@garesnica.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kako do nas