Gym

PRAVO NA PRISTUP I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

OTVORENI PODACI

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI  (.xls)

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Grad Garešnica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 , 85/15 i 69/22).


Zakonom o pravu na pristup informacijama uređuje se, među ostalim, pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona.


Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkiM i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Tijela javne vlasti, su tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se temeljem posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja, i sl.), kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

Informacija u smislu Zakona je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

 

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Gradu Garešnici.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 • 1. Slanjem zahtjeva na adresu Grad Garešnica, Vladimira Nazora 20 a, 43280 Garešnica
 • 2. Putem elektronske pošte na adresu službenika za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • 3. Putem fax-a na broj: 043/531-568
 • 4. Osobno na urudžbeni zapisnik svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati

 

Usmeni zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 • Osobno na adresu Grad Garešnica, Vladimira Nazora 20 A ili na broj telefona 043/675-944

 

Pristup informacijama – POMOĆNI OBRAZCI iz Pravilnika o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija („Narodne Novine“, broj: 83/14)

Zahtjev za pristup informacija – OBRAZAC 2 (.doc)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – OBRAZAC 3 (.doc)


Zakon o pravu na pristup informacijama ne propisuje obvezu podnošenja zahtjeva na pomoćnim obrascima te urednost zahtjeva ne smije biti uvjetovana korištenjem pomoćnih obrazaca.

Zahtjev kojim se ostvaruje pravo na pristup informaciji mora sadržavati:

 •  1. naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 •  2. podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 •  3. ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.
Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Naknada stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije Grad Garešnica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.


Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN, br. 12/14)
 • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN, br. 15/14)
 • Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN, br. 141/22)

 

 Uvjeti za ponovnu upotrebu informacija


Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
U svrhu poticanja i olakšavanja ponovne uporabe informacija tijela javne vlasti dužna su na lako pretraživ način objaviti informacije dostupne za ponovnu uporabu, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom i otvorenom obliku, u skladu s otvorenim standardima.

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13)  ,Zakon o izmjenama i dopuna Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj:85/15 ) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broja: 69/22)

 

Način ostvarivanja prava na ponovnu uporabu informacija

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na ponovnu uporabu informacija podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Gradu Garešnici.

 • 1. Slanjem zahtjeva na adresu Grad Garešnica, Vladimira Nazora 20 a, 43280 Garešnica
 • 2. Putem elektronske pošte na adresu službenika za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • 3. Putem fax-a na broja: 043/531-568
 • 4. Osobno na urudžbeni zapisnik svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati

Usmeni zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 • Osobno na adresi Grad Garešnica, Vladimira Nazora 20 A ili na broj telefona 043/675-944

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – OBRAZAC 4

Zakon o pravu na pristup informacija ne propisuje obvezu podnošenja zahtjeva na pomoćnim obrascima te urednost zahtjeva ne smije biti uvjetovana korištenjem pomoćnih obrazaca.

Zahtjev kojim se ostvaruje pravo na ponovnu uporabu informacija mora sadržavati:

 • 1. naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • 2. podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • 3. ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište
 • 4. navesti informacije koje želi ponovno upotrijebiti
 • 5. oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija
 • 6. svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna)

Tijelo javne vlasti o zahtjevu za ponovnu uporabu dužno je odlučiti rješenjem u roku od 15 dana od podnošenja urednog zahtjeva, kako u slučaju odbijanja zahtjeva, tako i u slučaju pozitivnog rješavanja zahtjeva.

Grad Garešnica ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kada informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.
Grad Garešnica može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacija u skladu s kriterijima:

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN, br. 12/14)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN, br. 15/14), a iznimno može korisniku naplatiti troškove uz gore navedene troškove ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN, br. 141/22)

 tijelo javne vlasti pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili
 korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojima pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave u takvim slučajevima odredit će se naknada za ponovnu uporabu informacija u skladu s objektivnim, jasnim i povjerljivim kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacija koje utvrđuje uredbom Vlada Republike Hrvatske. Troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koja se primjenjuju na dotična tijela javne vlasti.
Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija („Narodne novine“, broj: 87/18)

Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne siju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.

Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe, u skaldu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave
Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija („Narodne novine“, broj: 67/17)

-------------------------------------------------------------------------------

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf)

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijima za 2018. godinu (.pdf)

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.pdf)

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.pdf)

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.pdf)

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (.pdf)

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (.pdf)

-------------------------------------------------------------------------------

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE:

Ivana Burić, viša referentica za društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i opće poslove

Kontakt: 043/675-944

Email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odluka- službenik za informiranje (.pdf)

GRAD GAREŠNICA

Vladimira Nazora 20A

43280 Garešnica

MB: 02555000

OIB: 58382750026

IBAN: HR5824020061811900008

 

 INFO KONTAKTI

Tel: 043 675 930

Faks: 043 531 568

E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odluka o radnom vremenu  (.docx)

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Johan Hima

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA- opširnije

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA GRADA GAREŠNICE


JEDINSTVENI DIGITALNI PRISTUPNIK