Logo

Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Garešnice

Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Garešnice - PDF 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knjiga 1

I. Tekstualni dio

Opći dio - PDF

Tekstualni dio IV - PDF

 

II.Grafički dio

1. Korištenje i namjena prostora_površina -PDF

2.a Infrastrukturni sustavi _Pošta i telekomunikacije - PDF

2.b Infrastrukturni sustavi - Plinoopskrba - PDF

2.c. Infrastrukturni sustavi - Elektroenergetika - PDF

2.d. Infrastrukturni sustavi - Vodoopskrba - PDF

2.e Infrastrukturni sustavi - Odvodnja otpadnih voda i otpad - PDF

3a. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja prostora - PDF

3b. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - PDF

4.b. GP Dišnik - PDF

4.d. GP Garešnica - PDF

4.e. GP G.Brestovac - PDF

4.h. GP Kajgana - PDF

4.j. GP Kapelica - PDF

 

Knjiga 2

III. Prilozi - PDF

 

www.garesnica.hr / www.garesnica.eu