Javna vatrogasna postrojba Garešnica je javna gradska ustanova, koja u okvirima vatrogasne djelatnosti skrbi o  potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe. Postrojba je osnovana 1986. godine za područje bivše općine Garešnica . Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Garešnica  je  sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodnim i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Javna vatrogasna postrojba Garešnica može, uz vatrogasnu djelatnost upisanu u sudski registar, obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju vatrogasne djelatnosti ili se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost (servisiranje i održavanje vatrogasnih aparata, osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, vršenje protupožarnih osiguranja, prijevoz pitke vode za pučanstvo, veleprodaja i maloprodaja vatrogasnih aparata, veleprodaja i maloprodaja vatrogasne opreme, te obavljanje i drugih poslova i usluga vezanih za vatrogasnu djelatnost), ako se time ne ugrožava obavljanje vatrogasne djelatnosti i ako se one obavljaju u manjem opsegu.

Javna vatrogasna postrojba Garešnica broji 17 djelatnika od kojih su jedanaestorica pripadnici državne intervencijske postrojbe. Postrojba ima 7 operativnih vozila, a rad postrojbe organiziran je u stalnom 24-satnom dežurstvu. Područje djelovanja postrojbe je grad Garešnica te općine  Hercegovac, V. Trnovitica  i Berek.