Logo

URBANISTIČKI PLAN uređenja Poduzetničke zone Kapelica

Odluka_o_pokretanju_postupka_stavljanja_izvan_snage_UPU_PZ_Kapelica - PDF

 

0. Opći dio

1. Karta_Korištenje i namjena površina

1.Tekstualni dio

2.a Karta_ Promet

2.b Karta_Telekomunikacije, elektroenergetika i plinoopskrba

2.c Karta_Vodoopskrba _ odvodnja otpadnih  i oborinskih voda

3. Karta_Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

4.a Karta_Oblici korištenja

4.b Karta_Način i uvjeti gradnje

Prilozi

www.garesnica.hr / www.garesnica.eu