ZELENI VRTOVI POILOVLJA

Projekti opremanja

Nabava Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima i Turističkog  marketinškog plana

IDEJNO RIJEŠENJE ZA EDUKATIVNO - INFORMATIVNE PLOČE 

JAVNA NABAVA: OSVJEŽENJE ZA ŠKOLSKU DJECU NA RADIONICAMA

VIDLJIVOST I PROMIDŽBENI MATERIJALI

TERENSKA ISTRAŽIVANAJ I MONITORING I RADIONICE ZA ŠKOLSKU DJECU

ZELENI VRTOVI POILOVLJA - EDUKACIJE

ODRŽAVANJE KONFERENCIJE ZA MEDIJE – UGOSTITELJSKE USLUGE

USLUGA OGLAŠAVANJA PROJEKTA „ZELENI VRTOVI POILOVLJA“ – RADIOEMISIJA

USLUGA OGLAŠAVANJA PROJEKTA „ZELENI VRTOVI POILOVLJA“

PROJEKT: ZELENI VRTOVI POILOVLJA - NAZIV NABAVE: Promotivni materijali Poilovlje - link

Usluga savjetovanja i izrade dokumentacije za javnu nabavu

JEDNOSTAVNA NABAVA  - link
 

2017. godina

Izrada Glavnog projekta prenamjene objekta u Centar za posjetitelje-Garešnica - LINK 

Izrada Idejnog rješenja i dva glavna projekta za Informacijsko edukativnu poučnu stazu na Poilovlju s Ribnjacima u području ekološke mreže Natura 2000 - LINK